حوزه امور بانوان

 

پروردگارا  از تو می خواهم هدایت  وپرهیز کاری وپاک دامنی وبی نیازی را و عمل به آنچه  موجب خشنودی ورضایت توست