حوزه امور بانوان

یادم باشد حرمت من در رفتار و گفتار من است​.

اهداف و فعالیت های حوزه امور بانوان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

1-توجه خاص و برنامه ریزی ه پذیره های دینی در راستای تحکیم بنیان خانواده

2-ارائه خدمات سلامت جسمی و روانی و اجتماعی به همکاران خانم

3-ارتقاع و ترویج شعایر اسلامی در جامعه در راستای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

4-گسترس ارتباط بین بخشی یا ارگان های مختلف

5-برگزاری سمینارها همایش اموزش علمی در وردیداد های مختلف تقویمی

6-اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی،و اردویی به مناسبت های مختلف

7-ایجاد انگیزش کاری بیشتر در بانوان شاغل در دانشکده

8-پیگیری رفع مشکلات و پاسخگویی مؤثر به تقاضای زنان شاغل در دانشکده

9-همکاری نزدیک با دفتر امور بانوان وخانواده فرمانداری

10-تدوین سایست و برنامه های کلان حوزه سلامت زنان و پیگیری و هماهنگی و اجرای آنها

11-ایجاد فضای دوستی وهمکاری بین همکاران

12-گزارش فعالیت ها به مناسبتهای مختلف تقویمی به فرمانداری و استانداری