حوزه امور بانوان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | چهل حدیث حجاب و عفاف

امام علی (ع) می فرماید:
پوشیده و محفوظ داشتن حجاب زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست.
امام صادق (ع) می فرماید:
حجاب زن برای طراوت و زیبایی اش مفید تر می باشد.
امام علی (ع) می فرماید:
بهترین لباس، لباسی است که تو را از خدا به خود مشغول نسازد.
حدیث قدسی:
به بندگانم بگوئید به لباس دشمنانم در نیایند و خود را شبیه دشمنان من نکنند که در این صورت آنها هم دشمنان من خواهند بود.